Privātuma politika

SIA “MEXXIN” privātuma politika

SIA “MEXXIN” privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

 1.  Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “MEXXIN” (turpmāk – MEXXIN), vienotās reģistrācijas Nr. 40103329609, juridiskā adrese Viktorijas iela 11, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov., LV-3018.
  2.    MEXXIN kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@mexxin.lv.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties MEXXIN juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šeit noteikto kārtību.

Privātuma politikas piemērošanas sfēra

 1.  Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
  4.    Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
  4.1.    fiziskajām personām – klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod MEXXIN jebkādu informāciju;
  4.2.    MEXXIN interneta mājaslapas apmeklētājiem,
  (visi iepriekš minētie turpmāk – Klienti).
  5.    MEXXIN rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
  6.    Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki

 1.  MEXXIN apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
  7.1.    Pakalpojumu sniegšanai:
  7.1.1.    klienta identificēšanai;
  7.1.2.    līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
  7.1.3.    pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
  7.1.4.    pakalpojuma lietošanas veicināšanai;
  7.1.5.    pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
  7.1.6.    klientu apkalpošanai;
  7.1.7.    klientu iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
  7.1.8.    klientu lojalitātes celšanai;
  7.1.9.    norēķinu administrēšanai;
  7.1.10.    mājaslapas darbības uzlabošanai.
  7.2.    Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
  7.3.    Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus MEXXIN.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 1.  MEXXIN apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
  8.1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pakalpojumu sniegšanai un nodrošinātu tā izpildi;
  8.2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu MEXXIN saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktus pienākumus;
  8.3. saskaņā ar Klienta -datu subjekta piekrišanu;
  8.4. likumīgās interesēs – lai realizētu no MEXXIN un Klienta noslēgtā līguma vai likuma izrietošās MEXXIN likumīgās intereses.
  9.    MEXXIN likumīgās intereses ir:
  9.1.    veikt komercdarbību;
  9.2.    sniegt vērtēšanas pakalpojumus, konsultācijas un starpniecības pakalpojumus darījumos ar nekustamo īpašumu;
  9.3.    pārbaudīt Klienta identitāti pirms darījuma attiecību uzsākšanas;
  9.4.    nodrošināt līguma saistību izpildi;
  9.5.    saglabāt Klientu pieteikumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, kas iesniegti interneta mājas lapā vai nosūtot uz MEXXIN e-pasta adresi, vai iesniegti rakstiskā formā;
  9.6.    analizēt MEXXIN mājaslapas darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
  9.7.    veikt darbības Klientu lojalitātes stiprināšanai;
  9.8.    izstrādāt jaunus pakalpojumus;
  9.9.    reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot Klientiem komerciālus paziņojumus;
  9.10.    nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem;
  9.11.    nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
  9.12.    nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
  9.13.    uzlabot pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;
  9.14.    nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
  9.15.    administrēt maksājumus;
  9.16.    administrēt neveiktus maksājumus;
  9.17.    vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.

Personas datu apstrāde

10.MEXXIN apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos datu apstrādes riskus un MEXXIN pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
11. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai MEXXIN var pilnvarot MEXXIN grupas uzņēmumus vai savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, apskatīt un fotogrāfēt vērtēšanas objektus, sagatavot vērtējumus, nosūtīt vērtējumus, rēķinus un citu informāciju, utml. Ja izpildot šos uzdevumus, MEXXIN grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri apstrādā MEXXIN rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie MEXXIN grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par MEXXIN datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un MEXXIN ir tiesības nodot MEXXIN grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
12.    MEXXIN sadarbības partneri un MEXXIN grupas uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar MEXXIN prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei MEXXIN uzdevumā.

Personas datu aizsardzība

 1.  MEXXIN aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos riskus un MEXXIN pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
  13.1. Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
  13.2. Ugunsmūri, antivīrusu programmu;
  13.3. pašu izstrādātu datu noplūdes un ielaušanās monitoringa programmatūru;
  13.4. Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši tehniskajām iespējām.

Personas datu saņēmēju kategorijas

 1.  MEXXIN neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
  14.1.    ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, nekustamā īpašuma vērtējuma nosūtīšana/nodošana kredītiestādei, tiesu izpildītājam, maksātnespējas administratoram, tiesai, utml.);
  14.2.    saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
  14.3.    ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
  14.4.    ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos MEXXIN likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi MEXXIN likumīgās intereses.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

 1.  Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, MEXXIN personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.
  16.    Šādos gadījumos MEXXIN nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

Personas datu glabāšanas ilgums

 1.  MEXXIN glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
  17.1.    tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
  17.2.    kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā MEXXIN vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
  17.3.    kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
  17.4.    kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
  Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

 1.  Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
  19.    Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt MEXXIN piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt MEXXIN veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz MEXXIN likumīgajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no MEXXIN pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem.
  20.    Klients var iesniegt pieprasījumu par savu datu apstrādi:
  20.1.    rakstveida formā klātienē MEXXIN birojos, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
  20.2.    elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
  21.    Saņemot Klienta pieprasījumu par savu datu apstrādi, MEXXIN pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
  22.    MEXXIN atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi, ja iesniegums iesniegts elektroniskā veidā.
  23.    MEXXIN nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 1.  Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšanai), var dot elektroniski MEXXIN pakalpojumu pieteikšanas formās MEXXIN mājas lapā, apstiprinot piekrišanu rakstveidā e-pastā, tiekoties ar MEXXIN pakalpojumu sniedzējiem, tajā skaitā, MEXXIN sadarbības partneriem, slēdzot līgumu ar MEXXIN.
  25.    Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, nosūtot par to attiecīgu paziņojumu uz e-pastu: MEXXIN@MEXXIN.lv vai klātienē MEXXIN birojos, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
  26.    Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
  27.    Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
  Saziņa ar Klientu
  28.    MEXXIN veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).
  29.    Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi MEXXIN veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu saskaņošana, informācija par rēķiniem, par izmaiņām pakalpojumos u.c.).

Komerciāli paziņojumi

 1.  Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par MEXXIN grupas pakalpojumiem MEXXIN veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
  31.    Klients piekrišanu MEXXIN grupas komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot e-pastā, vai rakstveidā MEXXIN birojos, vai parakstot ar MEXXIN līgumus par pakalpojumu sniegšanu.
  32.    Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
  32.1.    nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi MEXXIN@MEXXIN.lv ;
  32.2.    klātienē MEXXIN birojos;
  32.3.    izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.
  33.    MEXXIN pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

 1.  MEXXIN mājaslapa tiek izmantotas analītiskās sīkdatnes, kā piemēram, “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir MEXXIN mājaslapas satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām.
  35.    MEXXIN mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko MEXXIN nenes atbildību.
  Citi noteikumi
  36.    MEXXIN ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, ievietojot jauno redakciju MEXXIN mājaslapā.